می 4, 2022

گرفتن اکسپت و چاپ از ژورنال های معتبر علمی

بعد از نوشته شدن مقاله از روی رساله و پایان نامه دکتری دانشجو باید آن مقاله را
می 4, 2022

استخراج مقاله از پایان نامه (رساله) دکتری

تمامی دانشجویان دکتری در داخل کشور باید برای اینکه جهت دفاع اجازه های لازم را بگیرند 2 مقاله
می 4, 2022

آنالیز داه های کیفی و کمی (مصاحبه و پرسشنامه)

طبیعی است که بخش آنالیز داده های پایان نامه یکی از مهم ترین این مراحل است که برای
می 4, 2022

انجام و مشاوره پایان نامه (رساله) مقطع دکتری

با تصویب پروپوزال دانشجو حدود یکسال فرصت خواهد داشت تا تمامی مراحل انجام، آنالیز
می 4, 2022

انجام و مشاوره پروپوزال مقطع دکتری

بعد از انتخاب موضوع نوبت به انجام پروپوزال و نوشتن آن می باشد. در واقع از همین ابتدا
می 4, 2022

انتخاب موضوع برای انجام پایان نامه و رساله دکتری

انتخاب موضوع یکی از مراحل حساس و در عین حال ساده در نوشتن پایان نامه دکتری می باشد.