انجام و مشاوره پایان نامه (رساله) مقطع دکتری
می 4, 2022
استخراج مقاله از پایان نامه (رساله) دکتری
می 4, 2022

طبیعی است که بخش آنالیز داده های پایان نامه یکی از مهم ترین این مراحل است که برای

 دانشجویان دکتری معمولا در دو بخش کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی رویکردهایی نظیر گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) با سه روش اشتراوس و کوربین، گلیزر و چارمز، تحلیل تم، تحلیل مضمون، تحلیل موقعیت، فراقوم نگاری، متاسنتز، فراترکیب، و مانند این ها انجام می شود که همگی دارای مصاحبه باز با خبرگان و سپس کدگذاری های خاص خود هستند که معمولا با نرم افزار مکس کیودا MAXQDA و یا Invivo انجام می گیرد. همچنین از نرم افزارهای SPSS، SMART Pls، Lisrel (لیزرل) استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.